ShockWatch Tube

ShockWatch Tube

ShockWatch Tube  là một bộ chỉ báo tác động cơ học, được cấy ghép công nghệ cảm ứng va chạm trực tiếp vào sản phẩm, hiển thị số đọc chính xác. Sản phẩm này có thể được nhúng trực tiếp vào sản phẩm của khách hàng. Các tính năng cơ học cho thấy rằng nó không yêu cầu bất kỳ nguồn năng lượng nào và có thể được tích hợp vào phần cứng hệ thống một cách dễ dàng.

Tính năng sản phẩm:

  • Không yêu cầu bất kỳ nguồn năng lượng 
  • Sẵn sàng để sử dụngchỉ cần gắn vào sản phẩm 

Ứng dụng:  có thể được nhúng trực tiếp vào sản phẩm của khách hàng

Ứng dụng cho các sản phẩm:

  • Thiết bị điện tử 
  • Bán lẻ 
  • Các thiết bị y tế 
  • Công nghệ sinh học  thuốc 
  • Nhiếp ảnh 
  • Rô bốt 
  • Nghiên cứu  giáo dục 

ShockWatch Tube Product Brochure: Download

Enquire About Product

Product

Product

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back to you shortly.